Condicions d'ús

I.- Informació general sobre la companyia

Affinity Petcare, SA, Sociedad Unipersonal (en endavant, “Affinity”), de nacionalitat espanyola, amb NIF número A-62.295.761 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 94, Tom 32.672, full número B-217.337, Inscripció 13a. Affinity es dedica, entre d’altres activitats, a la fabricació i comercialització d'aliments per a animals de companyia.

Affinity té el seu domicili a:

Plaça Europa, 54-56
L’Hospitalet de Llobregat
08902 Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 93 492 70 00
Fax: +34 93 492 70 01
E-mail: hello@affinity-petcare.com


II.- Acceptació i modificació de les Condicions Generals del Lloc Web


● Acceptació de les Condicions Generals.

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús d'aquest Lloc Web d'Internet (el “Lloc Web”) que Affinity posa a disposició de l'usuari (l'“Usuari”). La utilització d'aquest Lloc Web suposa l'acceptació completa, plena i sense reserves per part de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en cada moment en què l'Usuari hi accedeixi. Per tant, en cas que aquest no estigui d'acord amb qualsevol de les Condicions Generals aquí establertes, s'haurà d’abstenir de fer servir aquest Lloc Web.

● Modificació de les Condicions Generals.

Affinity es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les Condicions Generals d'ús d'aquest Lloc Web, com també qualssevol altres Condicions Generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resultin d'aplicació. Per tant, l'Usuari haurà de llegir les presents Condicions Generals cada cop que accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l'Usuari accepta de manera expressa i plena, que l'accés i l'ús d'aquest Lloc Web es produeix sota la seva responsabilitat exclusiva i única.

III.- Propietat intel·lectual


Aquest Lloc Web pot incloure, de manera enunciativa i no limitativa, informació, dades, continguts, textos, documents, estudis clínics i/o de recerca, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, bases de dades, sons, programes d'ordinador, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements i logotips i imatges protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial dels quals Affinity és titular o legítima llicenciatària.

En aquest sentit, queda totalment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquest Lloc Web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis font, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, respecte de qualsevol informació continguda en aquest Lloc Web.

De la mateixa manera, queda prohibit descomposar, fer enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i l'accés d'aquest Lloc Web i dels serveis aquí continguts, com també realitzar, respecte dels mateixos, qualsevol acte d'explotació. En particular, queda prohibit realitzar links, hyperlinks, framing o vincles similars que es puguin establir en direcció a aquest Lloc Web, sense el consentiment previ exprés d'Affinity.


IV.- Ús dels serveis i continguts.

Tot Usuari que accedeixi a aquest Lloc Web haurà de fer un ús adequat dels serveis i continguts de conformitat amb la filosofia d'aquest Lloc Web, tal com apareix descrita en aquest apartat, i sota els principis de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent.

En aquest sentit, en aquells serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web (com per exemple, xats, fòrums o grups de notícies), o mitjançant els perfils oficials en xarxes socials, en què es pugui recollir l'opinió de l'Usuari o en què aquest hi pugui allotjar continguts, l'Usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar ni distribuir cap tipus de material i/o, en general, informació o opinions, els continguts dels quals siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l'ordre públic, de contingut difamatori o pornogràfic, que atemptin contra l'honor i la imatge d'Affinity o qualssevol altres tercers.

De la mateixa manera, l'Usuari es compromet a realitzar les esmentades accions, únicament i exclusivament en relació amb continguts respecte de quals ostenti, de manera legítima i de conformitat amb la llei, els drets d'explotació, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

De la mateixa manera, està prohibit realitzar qualsevol ús o utilització dels serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web (com ara xats, fòrums o grups de notícies), amb ànim lucratiu o de tal manera que impliqui o pugui implicar un perjudici o un comportament deslleial amb el Lloc Web i Affinity (és a dir, conductes com per exemple desviar trànsit cap a un altre lloc web).

Aquest compromís fa referència també al fet que l'ús dels serveis oferts o que es puguin oferir en aquest Lloc Web ha d'estar en consonància amb l'objectiu primordial i la filosofia d'aquest Lloc Web, que no és cap altre que els Usuaris puguin rebre i/o compartir informació i experiències sobre el món de les mascotes i dels productes i serveis d'Affinity mitjançant l'espai habilitat per a això.

Affinity no es fa responsable dels continguts de tercers (com ara, per exemple, comentaris, fotografies, vídeos, xats, grups de notícies, etc.) que incompleixin el que s'ha esmentat anteriorment i, alhora, es reserva el dret de modificar o, si escau, retirar d'aquest Lloc Web aquests continguts o informacions de manera immediata, sense que això doni lloc a cap indemnització a favor de l'Usuari responsable de l'allotjament d'aquests continguts o informacions en aquest Lloc Web.

En aquest sentit, Affinity ofereix als Usuaris d'aquest Lloc Web la possibilitat de denunciar i posar en coneixement d'Affinity, mitjançant l'adreça de correu electrònic hello@affinity-petcare.com, qualsevol abús, incidència, vulneració de drets, continguts inadequats o contraris a allò que es disposa en aquestes Condicions Generals que pugui aparèixer en aquest Lloc Web, dels quals els Usuaris tinguin coneixement. L'Usuari facilitarà una breu explicació de les causes de la denúncia o la incidència. Davant una denúncia, Affinity actuarà amb diligència per retirar les dades o la informació denunciada, o impossibilitar-ne l'accés. En aquest sentit, s'informa l'Usuari que les dades del denunciant i del denunciat podran ser tractades per Affinity amb la finalitat d'investigar l'abús, incidència, contingut o vulneració reportada i determinar si cal posar-ho en coneixement de les autoritats públiques competents. En cas afirmatiu, les dades esmentades se cediran a les autoritats públiques administratives i/o judicials i a les forces i cossos de seguretat. Sense perjudici d'aquesta possibilitat de comunicació i denúncia que ofereix Affinity, l'Usuari podrà utilitzar altres sistemes de comunicació o denúncia que continguin les xarxes socials en què Affinity tingui perfils oficials creats.

S'informa l'Usuari que qualsevol allotjament de continguts en aquest Lloc Web que efectuï l'Usuari com a conseqüència del seu ús, comportarà la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor d'Affinity, de tots els drets d'explotació sobre els continguts esmentats, és a dir, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

V.- Participació en concursos i promocions

El tractament de dades derivat de la participació en concursos i promocions serà degudament detallat en les bases del concurs o promoció en qüestió i, si escau, en la resta d'informació facilitada al respecte. No obstant això, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s'informa l'Usuari que decideixi participar-hi que les seves dades podran ser tractades amb la finalitat de tramesa de comunicacions publicitàries o promocionals (incloses les comunicacions comercials electròniques) relatives a productes, serveis i activitats d'Affinity, com també gestionar la seva participació en cada promoció o concurs específic, verificar que l'Usuari reuneix els requisits necessaris per poder rebre el premi de la promoció o concurs, per poder fer el lliurament o la tramesa del premi al guanyador i per poder publicar els guanyadors i/o materials premiats en aquest Lloc Web d'Affinity i altres llocs web o altres mitjans de comunicació, sense perjudici d'altres finalitats que es puguin establir per a cada concurs o promoció concreta.

Així mateix, s'informa l'Usuari que quan l'allotjament de continguts en aquest Lloc Web es faci com a conseqüència de la seva participació en un concurs o promoció, l'acceptació de les bases del concurs o promoció en qüestió, com també de les presents Condicions Generals, comportarà la cessió gratuïta i per temps indefinit, a favor d'Affinity, de tots els drets d'explotació sobre els continguts esmentats.


VI.- Apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ”

Aquest Lloc Web pot incloure l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ”. Aquest apartat constitueix un servei de comunicació online mitjançant el qual s’ofereixen opinions de caràcter orientatiu, informatiu i/o educatiu amb relació a les consultes sobre nutrició que pugui plantejar l’Usuari. De cap manera aquestes opinions pretenen o poden substituir la corresponent visita i consulta a un veterinari professional perquè els veterinaris de “CONSULTES DE NUTRICIÓ” opinen sobre nutrició i sense examinar físicament el gos/gat respecte del qual es planteja cada consulta. Per aquesta raó, cap d’allò publicat en aquest Lloc Web té ni pot tenir com a finalitat ser utilitzat com a diagnòstic ni per a un tractament veterinari.

Affinity declina qualsevol responsabilitat sobre una interpretació, ús o aplicació inadequats per part de l’Usuari, de les opinions facilitades a través de l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ”.

Tant les consultes dels Usuaris com qualsevol documentació que els Usuaris adjuntin a aquestes com a suport documental podran ser publicades per Affinity al Lloc Web i ser visibles per a la resta d’Usuaris registrats. Per això, els Usuaris que plantegin consultes que facin referència a casos clínics veterinaris verídics, garanteixen a Affinity que han obtingut prèviament el consentiment del propietari de la mascota de cada cas, perquè aquest pugui ser publicat al Lloc Web. De la mateixa manera, en cas que apareguin dades personals de terceres persones a la consulta o, si escau, a la documentació de suport adjuntada, l’Usuari garanteix a Affinity que ha obtingut prèviament el seu consentiment perquè les seves dades siguin publicades al Lloc Web. En cas que l’Usuari no hagi obtingut aquest consentiment podrà publicar la seva consulta al Lloc Web sempre que elimini o esborri qualsevol referència a dades personals de terceres persones.

De la mateixa manera, en cas de publicar-se consultes relatives a casos pràctics plantejats als estudiants de veterinària durant el desenvolupament de la carrera, o que incloguin fragments de llibres o textos de veterinària, caldrà que l’Usuari sigui cessionari dels drets de propietat intel·lectual corresponents, o bé hagin obtingut la corresponent llicència o autorització per fer ús d'aquests a l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ”.

Els veterinaris que atendran les consultes dels Usuaris registrats a l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ” intentaran respondre les consultes al més aviat possible en funció de la seva disponibilitat.

Affinity ofereix als Usuaris de l’apartat “CONSULTES DE NUTRICIÓ” la possibilitat de denunciar i posar en coneixement d’Affinity, mitjançant l'adreça de correu electrònic: hello@affinity-petcare.com, qualsevol abús, incidència, vulneració de drets, continguts inadequats o contraris a les disposicions de les presents Condicions Generals, a la normativa de protecció de dades personals i, en general, a l’ordenament jurídic que puguin aparèixer en aquest apartat, dels quals els Usuaris tinguin coneixement, tal com es detalla a l'apartat IV “Ús dels serveis i continguts” de les presents Condicions Generals. Davant una denúncia, Affinity actuarà amb diligència per retirar les dades o la informació denunciada, o impossibilitar-ne l'accés.

VII.- Xarxes socials

El tractament de dades dels Usuaris que es facin seguidors de perfils oficials d'Affinity i de les seves marques es regirà per les condicions previstes a la Política de Privacitat disponible al Lloc Web, i subsidiàriament, per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials.

Affinity tractarà les dades dels Usuaris que es facin seguidors o “fans” de qualsevol dels seus perfils abans esmentats, amb les finalitats descrites a la Política de Privacitat i, a més, amb la finalitat d’administrar correctament aquests perfils i conèixer les opinions i/o comentaris dels Usuaris. En fer-se fan o seguidor del perfil, l'Usuari consent el tractament de les seves dades de conformitat amb les finalitats indicades a l'entorn de la Xarxa Social.

Affinity podrà eliminar del seu perfil qualsevol informació o contingut que vagi en contra de les normes establertes en les condicions generals d'ús de la Xarxa Social en qüestió, com també en contra d’allò que preveuen les presents Condicions Generals.

L'Usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita a la Política de Privacitat. En tot cas, l'Usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la Xarxa Social seguint les passes que s'indiquen a les condicions d'ús de la Xarxa Social i sense que Affinity pugui intervenir en aquest procés. De la mateixa manera, cal recordar que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l'Usuari de la Xarxa Social, s'haurà de fer a través de la configuració de l'Usuari, i podrà ser feta per Affinity.

Per realitzar qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en Xarxes socials dels perfils oficials d'Affinity, l'Usuari es podrà posar en contacte amb Affinity mitjançant l'e-mail: hello@affintiy-petcare.com

VIII.- Exempció de responsabilitat

Affinity posa a disposició dels Usuaris un conjunt d'informació, la qual, malgrat haver estat realitzada per professionals del sector, i de la diligència posada en la seva elaboració, pot contenir imprecisions o errors, o bé no estar actualitzada en la data d'accés de l'Usuari. En aquest sentit, havent posat en coneixement de l'Usuari la possibilitat d'imprecisions pel que fa al contingut d'aquest Lloc Web, Affinity queda exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de la hipotètica manca d'exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, com també d'eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir aquest Lloc Web.

Així mateix, Affinity no serà responsable de les interrupcions del servei, del seu funcionament erroni o de les dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions mitjançant la qual resulta accessible aquest Lloc Web, sigui quin sigui l'origen d'aquest mal funcionament.

Affinity no garanteix que els continguts d'aquest Lloc Web siguin aptes o estiguin disponibles fora d'Espanya. En cas que tot o una part dels continguts d'aquest Lloc Web siguin considerats il·legals a països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització per part dels Usuaris, i en cas que aquest accés es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat de l'Usuari.

L'ús que es pugui fer de la informació i dels continguts que apareixen en aquest Lloc Web i/o de l'accés a d’altres pàgines web de tercers a través de connexions o “links” que apareixen en aquest Lloc Web, es farà sota la responsabilitat exclusiva d’aquelles que efectuïn aquest tipus d'actes, i Affinity no serà en cap cas responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquests usos o activitats.

Com a conseqüència d’això, l'Usuari accepta de manera expressa i plena, que l'accés i l'ús d'aquest Lloc Web es produeix sota la seva responsabilitat exclusiva i única.

IX. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals i qualsevol qüestió relativa a la seva interpretació, compliment o manca de compliment es regirà per les lleis espanyoles, sense perjudici de l'aplicació de la normativa comunitària i tractats internacionals, quan escaigui.

D'altra banda, Affinity i l’Usuari se sotmeten, amb expressa renúncia al seu propi fur, amb relació a l’ús d'aquest Lloc Web, com també amb relació a qualsevol incidència o conflicte relacionat amb aquest, als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili social d’Affinity abans esmentat, sense perjudici de la jurisdicció que pugui resultar competent per aplicació del Reglament EU 44/2001 o d’una altra normativa comunitària i tractats internacionals, quan escaigui.